Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Skałbania, Barbara" wg kryterium: Autor


Tytuł:
ZROZUMIEĆ WŁĄCZANIE W EDUKACJI – MIĘDZY ZMIANĄ A KONTYNUACJĄ
UNDERSTANDING THE INCLUSION IN EDUCATION – BETWEEN CHANGE AND CONTINUATION
Autorzy:
SKAŁBANIA, BARBARA
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Tematy:
inclusive education
innovation
tradition
student
school
Pokaż więcej
Opis:
Inclusive education in Polish schools has become a fact and it is necessary to reflect on its effective implementation and the forecast of further development. This article is another voice in the lively discussion of the non-segregating model of student education, and its aim is to show inclusive education in a dichotomous approach as change and continuation. The idea of inclusive education as a kind of innovative solutions is based on many concepts in the field of pedagogy and psychology, and their recognition makes it easier to understand and accept the direction of changes towards the school for all students.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Dyskusje wokół poradnictwa pedagogicznego
Discussion surrounding the identity of pedagogical counselling
Autorzy:
Skałbania, Barbara
Data publikacji:
2010
Wydawca:
Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
Tematy:
poradnictwo
wsparcie
przygotowanie zawodowe instytucjonalna forma pomocy
counselling
help
support
professional background
form of institutional help.
Pokaż więcej
Opis:
Niniejszy artykuł mieści się w szerokiej dyskusji dotyczącej zawodowego przygotowania pedagogów realizujących działania pomocowe w ramach poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zmieniające się modele poradnictwa w ponowoczesności wyznaczają kierunki pracy profesjonalnych doradców, w tym również w obszarze poradnictwa pedagogicznego. Spór o kompetencje zawodowe pedagoga kreuje nowy wizerunek doradcy, który napotyka poważne bariery w realizacji form działalności zgodnej z opisanymi w literaturze i ogólnie przyjętymi zasadami i standardami pracy doradczej. Dyskusja wokół profesjonalnej pomocy psychologiczno--pedagogicznej akcentuje potrzebę wprowadzania znaczących zmian w systemie wspomagania dziecka, rodziny i nauczyciela. Zderzenie teorii z praktyką instytucjonalnej pomocy rodzi wiele wątpliwości natury etycznej odwołującej się do przebiegu procesu pomocowego, jego skuteczności czy postawy osoby pomagającej. Autorka artykułu poddaje analizie zasady przebiegu relacji pomocowej w założeniu warunkujące jej efektywność w odniesieniu do wybranych aspektów pracy poradniczej doradcy-pedagoga. Dylematy pomagania dotyczą działań diagnostycznych i terapeutycznych będących podstawą pracy poradni, co implikuje dyskusje na temat tożsamości poradnictwa pedagogicznego i jego naukowego usytuowania. Wnioski z dokonanych analiz mogą być inspiracją do działań zmierzających do zdefiniowania terminu poradnictwo pedagogiczne w wymiarze pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej.
This article is part of the wide discussion regarding professional preparation of pedagogues carrying out activities in psychological-pedagogical counselling offices. Changing counselling models in postmodernity point to the directions professional counsellors take, also within pedagogical counselling. The disagreement over professional competences of a pedagogue creates a new image of a counsellor – one, who encounters serious barriers in the realisation of activities in accordance with literature as well as widely accepted rules and standards of counselling. The discussion surrounding professional psycho-pedagogical help emphasises the need to introduce significant changes in the way children, family and teachers are supported. The clash of theory and institutional practice in the act of helping brings with it a number of doubts of an ethical nature regarding the course of the help process, its efficacy and the attitude of the person providing the help. The author analyses the rules according to which the help relationship unfolds. In theory the rules govern effectiveness of the help in relation to chosen aspects of the counselling provided by the counsellor-pedagogue. The helping dilemmas concern diagnostic and therapeutic activities at the core of a counselling centre, which necessitates a discussion on the identity of pedagogical counselling and its scientific placement. The conclusions from the analyses could be an inspiration to activities moving towards defining the term pedagogical counselling as work done as part of a psycho-pedagogical counselling centre.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jako miejsce o wielu znaczeniach
The psychological-pedagogical counselling centre and its multiple meanings
Autorzy:
Skałbania, Barbara
Data publikacji:
2014
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Tematy:
poradnia
miejsce
segregacja
etykietowanie
władza
uczenie się
magia
counselling centre
place
segregation
labelling
power
learning
magic
Pokaż więcej
Opis:
Space and place, as well as the meanings invested in them, have recently been attracting increasingly more attention in thinking on education. In people’s experiences, expectations and attitudes, spaces turn into places which have senses and meanings attributed to them. This article continues the counsellogical examination of the psychological-pedagogical counselling centre as a place where various practices unfold and are made sense of. I look into the physical location of the centre as a setting in which two subjects of the interaction engage in learning, thereby focusing in particular on the learning of parents in their relationship with the counsellor. Both research and everyday observations imply that counselling performed at the centre not only entails candid and spontaneous help and guidance-provision but also serves as a site and an “instrument” of segregation, labelling and manipulation – a space of ambiguity of counselling intervention. Managing the centre in conformity to procedures in force and the asymmetry of relations in the counselling situation evidence the impact of power, which help-seekers tend to perceive and interpret in a variety of ways. Undoubtedly, the centre is also counsellors’ workplace, in which magic and reality interweave. The location and the space of the psychological-pedagogical counselling centre determine both the quality and the prestige of the locus of help-provision. They determine also its relevance as an element of the educational setting co-created by the counsellors and the help-users. This article is an attempt to analyse selected aspect of the space and place of the centre in a mid-sized town.
W refleksji pedagogicznej coraz częściej pojawia się tematyka przestrzeni i miejsca nie tylko jako ich opis, ale też wydobywanie sensu nadawanego im przez użytkowników. Przestrzenie stają się miejscami, którym sens i znaczenie nadają ludzie w swoich doświadczeniach, oczekiwaniach i osobistych przeżyciach. Niniejszy artykuł jest kontynuacją dotychczasowych analiz poradoznawczych i dotyczy poradni psychologiczno-pedagogicznej jako miejsca wielu praktyk i nadawanych im różnych znaczeń. Chcę w nim zwrócić uwagę na fizyczną lokalizację poradni, miejsce uczenia się obu podmiotów interakcji, zwłaszcza uczenia się rodziców w relacji z doradcą. Jak wynika z badań i codziennych obserwacji poradnictwo uprawiane w tej placówce to nie tylko szczera i spontaniczna pomoc i porada, ale też miejsce i „instrument” segregacji, etykietowania, zagrożenia manipulacją, to obszar niejednoznaczności działań doradców. Zarządzanie zaś placówką zgodnie z określonymi procedurami i asymetryczność relacji w sytuacji poradniczej są dowodem obecności władzy, która bywa różnie odbierana i wielorako interpretowana przez osoby poszukujące pomocy. Niewątpliwie poradnia jest to też miejsce pracy doradców, w którym magia splata się z rzeczywistością. Lokalizacja i przestrzeń poradni psychologiczno-pedagogicznej stanowi zarówno o jakości miejsca pomagania, jak i o jej prestiżu, o tym, jak ważny jest to element środowiska wychowawczego, które jest współtworzone przez doradców i osoby korzystające ze specjalistycznej pomocy. W niniejszym artykule poddaję analizie wybrane aspekty przestrzeni i miejsca poradni w odniesieniu do placówek zlokalizowanych na terenie średniej wielkości miasta.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
WYBRANE ASPEKTY KOMUNIKACJI W RELACJI TERAPEUTYCZNEJ... NAUCZYCIELA Z UCZNIEM
SELECTED ASPECTS OF COMMUNICATION IN THE THERAPEUTIC RELATIONSHIP BETWEEN TEACHER AND STUDENT
Autorzy:
Skałbania, Barbara
Data publikacji:
2021-08-23
Wydawca:
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Tematy:
komunikacja
terapia
nauczyciel
uczeń
język
edukacja
communication
therapy
teacher
student
language
education
Pokaż więcej
Opis:
Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie komunikacji w relacji terapeutycznej nauczyciela z uczniem. Tematyka terapii pedagogicznej dość często jest przedmiotem analiz teoretyczno-badawczych w aspekcie normatywnym, organizacyjnym, zdecydowanie rzadziej podejmowane są rozważania w obszarze komunikacji i języka tej specyficznej relacji. Struktura artykułu obejmuje tematykę relacji w wychowaniu i terapii, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz przestrzeni komunikacyjnej. W języku zawiera się potencjał dla skutecznych działań wspierających i aktywizujących ucznia do pokonywania istniejących barier rozwojowych i edukacyjnych. Jak mówić i jak słuchać? Jak formułować komunikaty werbalne? Jak interpretować język i zachowania ucznia? Jak odczytywać tekst przestrzeni? Te pytania wyznaczają strukturę niniejszego artykułu.
This article presents the topic of communication in the therapeutic relationship between teacher and student. The subject of pedagogical therapy is quite often the subject of theoretical and research analyzes in the normative and organizational aspect, considerations in the area of communication and language of this specific relationship are much less frequent. The structure of the article covers the subject of relationships in upbringing and therapy, verbal and non-verbal communication and communication space. The language contains the potential for effective actions supporting and activating the student to overcome the existing development and educational barriers. How to speak and how to listen? How to formulate verbal messages? How to interpret the language and behavior of the student? How to read text in space? These questions structure this article.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
METODA INSTRUMENTAL ENRICHMENT JAKO FILOZOFIA POMAGANIA - ZNACZENIE MEDIACJI I DIALOGU
THE INSTRUMENTAL ENRICHMENT METHOD AS A PHILOSOPHY OF HELPING – THE MEANING OF MEDIATONS AND DIALOGUE
Autorzy:
SKAŁBANIA, BARBARA
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Tematy:
therapy
educational
cognitive functions
suport
development
Pokaż więcej
Opis:
It is not a discovery that help and philosophy remain in close relationships, regardless of the area of treatment or individual support. The strength of the relationship is first of all recognized in medicine, but it is also present in psychology and it concerns the functioning of the person in the physical and mental dimensions. This article presents the subject of support in education, understood as remedial intervention for developmental disruptions and educational difficulties of children. It ha a theoretical character and its aim is to show a new philosophy of providing assistance based on the assumptions of the Instrumental Enrichment method. It is focused on developing the child's cognitive functions while concentrating on thinking and process, minimizing the role of the effect when performing tasks. The author juxtaposes the philosophy of the help process in traditional / classical terms with the new philosophy of helping describing the aforementioned changes. The content of the article is to encourage teachers / therapists to reflect on the process of helping / therapy in pedagogical terms.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Symptomy stresu a wypalenie zawodowe wśród pielęgniarek szpitali województwa mazowieckiego = Symptoms of stress and occupational burnout among nurses in Mazovia region
Autorzy:
Skałbania, Barbara. Autor
Data publikacji:
2017
Tematy:
Stres
Wypalenie zawodowe
Szpitale
Województwo mazowieckie (1999- )
Pielęgniarki i pielęgniarze
Pokaż więcej
Opis:
artykuł z czasopisma naukowego
Bibliografia na stronie 121.
raport z badań
Streszczenie w języku angielskim.
artykuł z czasopisma pedagogicznego
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Działania poradni psychologiczno-pedagogicznej w zakresie poradnictwa zawodowego : analiza badań własnych = Actions n the psychological-pedagogical advisory clinic in the range of career counselling : an analysis of own research
Autorzy:
Skałbania, Barbara. Autor
Współwytwórcy:
Pietruk, Witold (1963- ). Autor
Data publikacji:
2017
Tematy:
Polska
Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Pokaż więcej
Opis:
artykuł z czasopisma naukowego
Streszczenie w języku angielskim.
artykuł z czasopisma pedagogicznego
Bibliografia na stronach 137-138.
artykuł problemowy
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Jak skutecznie pomagać : kompetencje nauczyciela do pomagania uczniom = How to effectively help : the teachers competence to help students
Autorzy:
Skałbania, Barbara Autor
Współwytwórcy:
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego (Kielce)
Data publikacji:
2018
Tematy:
Pomoc psychologiczna
Uczniowie
Przydatność zawodowa
Nauczyciele
Wsparcie edukacyjne
Pokaż więcej
Opis:
Bibliografia na stronach 51-54.
artykuł z czasopisma naukowego
Streszczenie w języku angielskim.
artykuł z czasopisma pedagogicznego
artykuł problemowy
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Dziecko z rodziny migracyjnej w systemie oświaty : materiał informacyjny dla dyrektorów szkół i rad pedagogicznych
Autorzy:
Skałbania, Barbara. Autor
Współwytwórcy:
Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wydawca
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji
Tematy:
Emigracja zarobkowa
Kształcenie
Polska
Szkoły
Oświata
Dzieci
Cudzoziemcy
Pokaż więcej
Opis:
Tytuł z ekranu tytułowego.
poradnik
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 68-72.
Dostawca treści:
Academica
Inne
Tytuł:
Szpital jako miejsce (nie)przyjazne dziecku : rola proksemiki w procesie leczenia = The hospital as a place (no)friendly for children : role of proxemics in the treatment
Autorzy:
Skałbania, Barbara. Autor
Współwytwórcy:
Gretkowski, Andrzej (1952- ). Autor
Data publikacji:
2016
Tematy:
Przestrzeń
Dziecko chore
Proksemika
Szpitale
Estetyka
Pokaż więcej
Opis:
Bibliografia, netografia na stronach 424-426.
artykuł z czasopisma historycznego
Streszczenie w języku angielskim.
artykuł z czasopisma etnograficznego
artykuł problemowy
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Edukacja włączająca jako przestrzeń dla rozwoju czy ryzyko wykluczenia i marginalizacji ucznia? = Inclusion in education as a space for development or the risk of exclusion and marginalization of the student?
Autorzy:
Skałbania, Barbara. Autor
Współwytwórcy:
Babiarz, Mirosław (pedagog). Autor
Data publikacji:
2018
Tematy:
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Wykluczenie społeczne
Kształcenie integracyjne
Marginalizacja społeczna
Pokaż więcej
Opis:
artykuł z czasopisma naukowego
Bibliografia, netografia na stronach 26-27.
Streszczenie w języku angielskim.
artykuł z czasopisma pedagogicznego
artykuł problemowy
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i dorosłych : wyzwania i konsekwencje dla polityki oświatowej i społecznej = Special educational needs of chldren and aults : challenges and implications for educational and social policy
Autorzy:
Skałbania, Barbara. Autor
Współwytwórcy:
Grewiński, Mirosław (1973- ). Autor
Data publikacji:
2017
Tematy:
Kształcenie
Polska
Polityka społeczna
Osoby z niepełnosprawnością
Polityka oświatowa
Dziecko z niepełnosprawnością
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Pokaż więcej
Opis:
artykuł z czasopisma naukowego
artykuł z czasopisma politologicznego
Streszczenie w języku angielskim.
dane statystyczne
Bibliografia, netografia na stronach 93-94.
artykuł problemowy
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole : między rutyną a refleksyjną praktyką
Autorzy:
Skałbania, Barbara. Autor
Współwytwórcy:
Lewandowska-Kidoń, Teresa. Autor
Data publikacji:
2016
Tematy:
Szkolnictwo
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Pokaż więcej
Opis:
artykuł z czasopisma naukowego
Bibliografia na stronach 163-165.
Streszczenie w języku angielskim.
artykuł z czasopisma pedagogicznego
artykuł problemowy
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Musicon i jego zastosowanie w terapii pedagogicznej i logopedycznej = Musicon and its application in pedagogical and speech therapy
Autorzy:
Skałbania, Barbara Autor
Współwytwórcy:
Instytut Pedagogiki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego ; Kielce)
Data publikacji:
2021
Tematy:
Polska
Wsparcie edukacyjne
Terapia logopedyczna
Muzykoterapia
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Pokaż więcej
Opis:
Bibliografia, netografia na stronie 29.
Streszczenie w języku angielskim.
artykuł problemowy
artykuł z czasopisma naukowego
Dostawca treści:
Academica
Artykuł
Tytuł:
Wychowanie ku wartościom w rodzinie wiejskiej – analiza badań własnych
Coming from Rural Areas – Analysis Based on Own Research
Autorzy:
Skałbania, Barbara
Ostrach, Zbigniew
Data publikacji:
2019-09-30
Wydawca:
Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego
Tematy:
wartości
środowisko wiejskie
edukacja
rodzina
values
rural environment
education
family
Pokaż więcej
Opis:
In pedagogics the notion of values is analysed from many perspectives, however, the author of the article looks at it through the prism of the personalistic theory. The article presents the results of a research survey conducted in the group of 160 parents. The results are interpreted against the hierarchy of values based on the concept of integral development and education.
Przedmiotem rozważań teoretyczno-empirycznych są wartości w wychowaniu realizowanym w rodzinie ze środowiska wiejskiego. Wartość w pedagogice ujmowana jest z różnych perspektyw, jednak autorzy artykułu dokonują analizy tematu z uwzględnieniem orientacji personalistycznej. Artykuł prezentuje wyniki badań prowadzonych w grupie 160 rodziców przy zastosowaniu techniki ankietowania. Ich wyniki interpretowane są w odniesieniu do hierarchii wartości opartej o koncepcję integralnego rozwoju i wychowania.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Symbolic violence within the work of counseling institutions – the paradox of counseling
Autorzy:
Skałbania, Barbara
Gretkowski, Andrzej
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
psychological and pedagogical counseling centre
education
symbolic violence
secret scheme
Pokaż więcej
Opis:
Counseling and helping are generally associated with honorable actions, aimed at the benefit of another person. People take these actions because of individual reasons or taking into account the social and professional role one performs. It is done by interpersonal interaction or within the frames of particular institution. The latter is meant by arranged actions. The aim of this article is to present another dimension of giving help by means of institutions. The presence of symbolic violence related to power is present in the dimension. According to Michel Foucault “the one who was put within the range of perception and realizes that, accepts the limits enforced on them by power.”* As the author continues, everybody is placed in the field of power, despite the fact that one does not always realize that. Our deliberations, related to the presence of symbolic violence and its meaning in the process of helping are based on the definition of violence coined by Pierre Bourdieu. The deliberations refer to the way psychological and pedagogical counseling centers work. The violence is a part of the secret scheme of the institution. The authors try to uncover and reveal it with the view to make people think and realize its existence. The hidden dimension embraces what is not visible but palpable, what is meant straightaway but has its place in the course of actions taken by the assisting team and the institutions, what is included in the formal “between” and in hidden actions and which is not realized by people who use the services of psychological and pedagogical counseling centers. * After: Zbyszko Melosik, Identity, Body and Authority. Cultural Texts As Pedagogical (Con)Texts (Toruń–Poznań: Edytor, 1996), 85
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Przemoc symboliczna w instytucji pomocowej – paradoksy pomagania
Symbolic violence within the work of counselling institutions – the paradox of counselling
Autorzy:
Skałbania, Barbara
Gretkowski, Andrzej
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
poradnia psychologiczno-pedagogiczna
edukacja
przemoc symboliczna
ukryty program
psychological and pedagogical counselling centre
education
symbolic violence
secret scheme
Pokaż więcej
Opis:
Poradnictwo i pomoc na ogół kojarzą się z działaniami szlachetnymi, ukierunkowanymi na dobro drugiej osoby. W świadomości społecznej są to działania altruistyczne, podejmowane z pobudek osobistych lub działania formalne z uwagi na pełnioną rolę społeczną (zawodową), co dokonuje się w interakcji międzyosobowej lub w ramach instytucji w rozumieniu działania zorganizowanego, profesjonalnego. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie nieco innego wymiaru udzielania pomocy instytucjonalnej, w której obecna jest przemoc symboliczna, powiązana z władzą. Jak bowiem uważa Michel Foucault, „kto został umieszczony w polu widzenia i wie o tym, przejmuje na swoje konto ograniczenia narzucone przez władzę”. Jak dalej pisze autor, „wszyscy jesteśmy umieszczeni w polu władzy, chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę”.  Niniejsze rozważania oparte zostały na koncepcji przemocy symbolicznej Pierre’a Bourdieu, a odnoszą się do funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznej, która jest placówką oświatową, ukierunkowaną na niesienie pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom.  Przemoc symboliczna stanowi bowiem element ukrytego programu tej instytucji, który autorzy próbują zdemaskować, odsłonić, pokazać po to, aby wywołać refleksję, uświadomić jego istnienie. Ukryty wymiar zawiera to, co nie jest widoczne, ale odczuwalne, nie jest zapisane wprost, a ma miejsce w działaniach pomocowych osób i instytucji, co zawiera się „pomiędzy” formalnym a ukrytym działaniem. Osoby korzystające z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej nie są świadome istnienia przemocy, stąd zainteresowanie tym zagadnieniem, które stanowi przedmiot podjętych analiz teoretyczno-badawczych.
Counselling and helping are generally associated with honourable actions, aimed at the benefit of another person. People take these actions because of individual reasons or taking into account social and professional role the one performs. It is made by interpersonal interaction or within the frames of particular institiution. The latter is meant by arranged actions. The aim of this article is to present another dimension of giving help by means of institutions. The presence of symbolic violence related to power is present in the dimension. According to Michel Foucault “the one who was put within the range of perception and realises that accepts the limits enforced on them by the power”. As the author continues everybody is placed in the field of the power, despite the fact one does not always realise that. Our deliberations, related to the presence of symbolic violence and its meaning in the process of helping are based on the term of the violence Pierre Bourdieu. The deliberations refer to the way psychological and pedagogic counselling centres work. The violence is the part of secret scheme of the institution The authors try to uncover and reveal with the view to make people think and realise its existence. The hidden dimension embraces what is not visible but palpable, what is meant straightaway but has its place in the course of actions made by assisting team and institutions, what is included in the formal “between” and hidden actions and what is not realised by people who use the services of psychological and pedagogical cunselling centres.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE DZIECI I DOROSŁYCH – WYZWANIA I KONSEKWENCJE DLA POLITYKI OŚWIATOWEJ I SPOŁECZNEJ
SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS OF CHILDREN AND ADULTS -CHALLENGES AND IMPLICATIONS FOR EDUCATIONAL AND SOCIAL POLICY
Autorzy:
Skałbania, Barbara
Grewiński, Mirosław
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Uniwersytet Rzeszowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Tematy:
education
special educational needs
social policy
support
Pokaż więcej
Opis:
The aim of the article is to analyze the situation of people with special educational needs in the context of the education process, professional work, as well as social life, which is a challenge for contemporary education and social policy. The article can be treated as a theoretical review, where the following issues are analyzed; subject literature, research reports, legal acts of the education system, statistical data, legislative solutions in Poland and selected European countries, and the proposed models of help and support. The result of analysis is a deepening the educational and social diagnosis of and reflec-tion on the direction of change.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Szpital jako miejsce (nie)przyjazne dziecku – rola proksemiki w procesie leczenia
The hospital as a place (no)friendly for children – role of proxemics in the treatment
Autorzy:
Skałbania, Barbara
Gretkowski, Andrzej
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Towarzystwo Naukowe Płockie
Tematy:
dziecko
szpital
miejsce
choroba
proksemika
proces leczenia
child
hospital
place
disease
proxemics
treatment
Pokaż więcej
Opis:
Niniejszy artykuł prezentuje ważne zagadnienie, jakim jest rola szpitala jako instytucji, a zwłaszcza jego przestrzeni w procesie powrotu do zdrowia najmłodszych pacjentów. Przedmiotem analiz jest środowisko szpitala określane jako przestrzeń społeczna (publiczna) lub terapeutyczna z uwzględnieniem paradygmatu humanistycznego, który dystansuje się od procedur medycznych w kierunku większej koncentracji na dziecku jako podmiocie leczenia. Treści artykułu łączą różne perspektywy analizowanego zjawiska: architektoniczną, psychologiczną i socjologiczną, nawiązują do teorii adaptacji Wohlwilla1 oraz psychologii środowiskowej2. Celem artykułu jest ukazanie różnicy w projektowym podejściu modernistycznym i terapeutycznym , które determinują rozwiązania architektoniczne i organizacyjne oddziałów dziecięcych szpitala. Bazą dla podjętych rozważań jest charakterystyka potrzeb dziecka chorego oraz założenia proksemiki3. Poniższe rozważania mają charakter przeglądowy i opierają się na analizie wybranej literatury tematycznej połączonej z opisem aktualnie prowadzonych akcji ukierunkowanych na zmianę wizerunku szpitalnych oddziałów dziecięcych, a także związane są z osobistymi doświadczeniami autorów artykułu4.
This article describes some aspects of the hospital environment, which helps the child to return to health. The subject of analysis is the space of the hospital and its arrangement. The article is a review of the literature and research in this subject area.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Współpraca szkoły i środowiska lokalnego we wspomaganiu rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – konteksty teoretyczne i praktyczne
Cooperation of School and Local Community in Aiding Students with Special Educational Needs – Theory and Practice
Autorzy:
Skałbania, Barbara
Lewandowska-Kidoń, Teresa
Data publikacji:
2017
Wydawca:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Towarzystwo Naukowe KUL
Tematy:
współpraca
zmiana
edukacja
uczeń
specjalne potrzeby edukacyjne
cooperation
change
education
student
special education needs
Pokaż więcej
Opis:
Cechą współczesności jest paradygmatyczna zmiana, która jest też obecna w przestrzeni funkcjonowania osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zmiana ta dotyczy redefinicji terminu „niepełnosprawność”, zwrotu lingwistycznego oraz weryfikacji postaw wobec osoby innego. Nowe kategorie pedagogiki humanistycznej zrodziły się z potrzeby ponowoczesnego spojrzenia na człowieka z niepełnosprawnością nie przez pryzmat jego słabości, ale poprzez odkrywanie w nim potencjału, siły i sprawczości. Idea równych szans dla osób niepełnosprawnych wymaga wielu zmian w przestrzeni życia społecznego, w których język i relacja, jako kategorie humanistyczne, odgrywają niebagatelną rolę. Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie współpracy, relacji międzyosobowej i międzyinstytucjonalnej w działaniach ukierunkowanych na pomoc, wsparcie, zrozumienie i emancypację dzieci uwikłanych w trajektorię życia. Poszukiwanie optymalnego modelu współpracy środowiskowej, to temat wokół którego zogniskowane zostały analizy teoretyczne połączone z własnymi doświadczeniami autorek artykułu.
Paradigmatic change is a feature of the present time and it is also present in the life of the person with special education needs. The change concerns redefinition of the notion of „disability”, a linguistic phrase and verification of attitudes towards otherness. The need for a post – modern perception of a person with disability has engendered new categories of humanistic pedagogy, seen not from the angle of the person's weaknesses but through discovering their potential and strength. The idea of equal opportunities for the disabled requires many changes in the sphere of social life, in which language and relation as humanistic categories play a role of no small importance. This article discusses the issue of cooperation, interpersonal and interinstitutional relation in actions aimed at providing aid, support, comprehension and emancipation of children. Seeking an optimal model of local cooperation is a subject upon which theoretical analyses together with the article author’s experiences are focused.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Szpital jako miejsce (nie) przyjazne dziecku -rola proksemiki w procesie leczenia / The hospital as a place (no) friendly for children -role of proxemics in the treatment
Autorzy:
Skałbania, Barbara
Gretkowski, ks. Andrzej
Data publikacji:
2018
Wydawca:
Towarzystwo Naukowe Płockie
Opis:
Streszczenie: Niniejszy artykuł prezentuje ważne zagadnienie, jakim jest rola szpitala jako instytucji, a zwłaszcza jego przestrzeni w procesie powrotu do zdrowia najmłodszych pacjentów. Przedmiotem analiz jest środowisko szpitala określane jako przestrzeń społeczna (publiczna) lub terapeutyczna z uwzględnieniem paradygmatu humanistycznego, który dystansuje się od procedur medycznych w kierunku większej koncentracji na dziecku jako podmiocie leczenia. Treści artykułu łączą różne perspektywy analizowanego zjawiska: architektoniczną, psychologiczną i socjologiczną, nawiązują do teorii adaptacji Wohlwilla oraz psychologii środowiskowej. Celem artykułu jest ukazanie różnicy w projektowym podejściu modernistycznym i terapeutycznym, które determinują rozwiązania architektoniczne i organizacyjne oddziałów dziecięcych szpitala. Bazą dla podjętych rozważań jest charakterystyka potrzeb dziecka chorego oraz założenia proksemiki3. Poniższe rozważania mają charakter przeglądowy i opierają się na analizie wybranej literatury tematycznej połączonej z opisem aktualnie prowadzonych akcji ukierunkowanych na zmianę wizerunku szpitalnych oddziałów dziecięcych, a także związane są z osobistymi doświadczeniami autorów artykułu4.Słowa kluczowe: dziecko, szpital, miejsce, choroba, proksemika, proces leczenia.Summary: This article describes some aspects of the hospital environment, which helps the child to return to health. The subject of analysis is the space of the hospital and its arrangement. The article is a review of the literature and research in this subject area.Keywords: child, hospital, place, disease, proxemics, treatment.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – między rutyną a refleksyjną praktyką
Autorzy:
Skałbania, Barbara
Lewandowska-Kidoń, Teresa
Data publikacji:
2016
Wydawca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Tematy:
psychological and pedagogical assistance, reflective practitioner, competences of teachers
pomoc psychologiczno-pedagogiczna, refleksyjny praktyk, kompetencje nauczycieli
Pokaż więcej
Opis:
This article aims to highlight the reflectance as an important element of pedagogical activities, as well as the need for education of reflective practitioners, in accordance with the education law of 2012 on education standards preparing for teaching profession. Thematic considerations apply to the educational process and they are especially targeted at the area of psychological and pedagogical assistance because of its fairly marginal treatment in relation to the numerous and multi-scoped analysis of the functioning of school, especially in terms of its teaching activities.
Celem artykułu jest podkreślenie refleksyjności jako ważnego elementu działania pedagogicznego, jak również potrzeby kształcenia refleksyjnych praktyków, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Rozważania tematyczne dotyczą procesu edukacji, a szczególnie są ukierunkowane na obszar pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na dość marginalne jego traktowanie w odniesieniu do licznych i wielozakresowych analiz funkcjonowania szkoły, zwłaszcza w zakresie jej działalności dydaktycznej.
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies